تبلیغات
صوفی - دوبیتی و رباعی
کفر کافر را و دین دیندار را-------ذره ای دردت دل عطار را

فغان

فغان مو از آن روی چو ماهت

لب سرخ و دو چشمون سیاهت

به عشق یک نظر عمری به زاری

شو و روزان نشینم مو براهت

به گمونم 12 فروردین 89