تبلیغات
صوفی - قصیده
کفر کافر را و دین دیندار را-------ذره ای دردت دل عطار را
به زودی